Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası Avukatı Gerekli midir?

Kamulaştırma Nedir? Kamulaştırma Davası Avukatı Gerekli midir?

Kamulaştırma; Türk Hukuk Sisteminin bir parçası olarak düzenlenen ve kamu yararı ön planda tutularak bireylerin sahip olduğu özel mülkün rıza alınmaksızın devlet mülkiyetine geçirilmesine denir. İdareler tarafından gerçekleştirilen kamulaştırma işlemi kişilere taşınmazın bedelini ödemekle yükümlüdür. Belirli şartları bulunan kamulaştırmadan kaynaklanan kamulaştırma davası avukat tutma konusunda en çok gündeme gelen konudur.

Kamulaştırmanın Şartları Nelerdir?

Devletin özel veya tüzel kişilerce elde bulundurdukları gayrimenkulü devlet mülkiyetine geçirmesi olarak ifade edilen kamulaştırmanın belirli şartlar bağlamında gerçekleştirilebileceği ifade edilmelidir. Bu anlamda bir kamulaştırma işleminde aşağıdaki şartların varlığı olmazsa olmazdır.

•          Kamulaştırma işlemi ancak yetkili idaretarafından gerçekleştirilebilir,

•          Kamu yararı ilkesinin varlığı gereklidir,

•          Kamulaştırılacak olan malın özel mülkiyetteki taşınmaz olması şarttır,

•          İdare, devlet mülkiyetine geçirilecek olan taşınmaz bedelini peşin ödemelidir,

•          Kanun dikkate alınarak kamulaştırmaya dair esaslar uygulanmalıdır.

Kamulaştırma İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

İdare tarafından sürdürülecek olan kamulaştırma işlemlerinde öncelikli olarak taşınmazın sınırları, alanı ve cinsi belirlenir. Sonrasında malikler belirlenerek vergi beyanları ve diğer belgeler üzerinden taşınmazın değer belirleme işlemleri gerçekleştirilir. Değer belirlenirken herhangi bir detayın atlanması kamulaştırma davası sürecinde aksaklıklara neden olabilir. Bu anlamda Erzincan kamulaştırma davası avukatından destek alınması önemli olacaktır.

Yukarıdaki işlemlerden sonra idare kamulaştırma noktasında tapuya şerh koyar ve tapu müdürlüğünce gerekli işlemlerin yapılmasını bekler. Şerh konmasını takip eden 6 ay içerisinde kamulaştırma tespit ve tescil davası açılır. Dava sonucunda kamulaştırma kesinleştiğinde tapu kütüğündeki şerh resen veya talep üzerine silinir. Bu aşamada açılan davada mal sahipleri olası uyuşmazlık ve hak kayıplarına karşı Erzincan kamulaştırma davası avukatı desteği alarak adil karar alınmasına katkı sağlar.

Kamulaştırmada Satın Alma Yöntemi

Kamulaştırma gerçekleşirken idare tarafından en az 3 kişiden oluşacak bir kıymet takdir komisyonu kurularak taşınmazın değerine dair belirlemelerde bulunulur. Belirlenen değerin taşınmaz sahibi için adil olmasına dikkat edilirken pazarlıkla satın alma veya trampa yolu ile satın alma işlemin gerçekleşmesi sağlanır. Bu aşamada doğabilecek ihtilafların yine kamulaştırma davası avukatı Erzincan desteği ile mahkeme nezdinde çözülebileceği unutulmamalıdır.

Taşınmazın idarece kamulaştırılması malikin haklarını sona erdirmez. Bu anlamda kamu yararı gözetilerek idarece zapt edilen alanın kamu yararı olmayan ve ya kamulaştırma amacından farklı bir amaca yönelik kullanımı kamulaştırma davası açılarak taşınmazın geri alınmasına yol açar. Bu hakkın doğduğu andan itibaren 1 yıl içerisinde ileri sürülmesi gerekir. Aksi takdirde taşınmaz sahibi geri alma iddiasında bulunamaz.

Kamulaştırma Davası Avukatı Gerekli midir?

İdare ve kamulaştırılacak olan gayrimenkulün sahibi arasındaki uyuşmazlık durumunda idare tarafından taşınmazın bulunduğu yerdeki Asliye Hukuk Mahkemesine dava açılır. Anlaşma yolu ile satın almanın mümkün olmadığı hallerde açılan bu dava basit yargılama usulü ile görülür. Asliye Hukuk Mahkemesinin aflığı karardan memnun olmayan bireyler için Erzincan kamulaştırma davası avukatı eşliğinde kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde İdare Mahkemelerine itiraz edilmesi gerekir. İdare Mahkemesine 30 gün içerisinde gerçekleşmeyen itiraz hak kayıplarına neden olabilmektedir.

Bu anlamda Erzincan kamulaştırma davası avukatı desteği almanızı ve hak kayıpları yaşamadan süreci atlatmanızı öneriyoruz.

Yorum Yapın